Art by Ryszard Rybicki

 

 

Love, 2010
Polska Morning Prayer